Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Wspieranie osób doznających przemocy

2013-01-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach realizuje działania zmierzające do zintensyfikowania pracy socjalnej z osobami dotkniętymi przemocą domową. Ponadto w naszej Gminie funkcjonuje Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Do punktu może udać się każda osoba doświadczająca przemocy, jak i osoba będąca świadkiem przemocy. Pracownik Punktu udziela porad osobiście, nieodpłatnie, z zagwarantowaniem anonimowości.

1 sierpnia 2010 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nałożyła na samorząd nowe zadania.
Do zadań własnych gminy w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy:

• prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
• opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
• prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach koordynuje realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: ”Zdrowa rodzina przeciwstawia się przemocy”, przyjętego przez Radę Gminy Komorniki na lata 2011 – 2015.

Celem nadrzędnym programu jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a celem głównym- ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i skutków jej stosowania.

W celach szczegółowych programu zawiera się:

• zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy
• wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie z problemem przemocy
• zwiększenie dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych
• podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy
• podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym problemem

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki z dnia 11.07. 2011 r. został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, skupiający reprezentantów instytucji i podmiotów zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy domowej.

W skład tego zespołu weszły następujące osoby:

• Magdalena Ferenc- przewodnicząca GZI, psycholog OPS w Komornikach
• Justyna Nowak- z-ca przewodniczącej GZI, pedagog, członek GKRPA
• Ewelina Skrzypek- sekretarz GZI, pedagog Szkoły Podstawowej w Komornikach
• Tomasz Biedermann- komendant Komisariatu Policji w Komornikach
• Andrzej Cierzyński- komendant Straży Gminnej w Komornikach
• Bartłomiej Czarnecki- starszy strażnik Straży Gminnej w Komornikach
• Agnieszka Dziabas- pielęgniarka środowiskowo-rodzinna- Indywidualna Praktyka Pielęgniarska
• Małgorzata Grudzińska- starszy kurator Sądowy Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
• Sławomir Jaworski- pedagog Szkoły Podstawowej w Wirach
• Aleksandra Kruszka- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Andrzej Stępniak- kurator zawodowy Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
• Edyta Tomczak- prokurator Prokuratury Rejonowej Poznań- Grunwald
• Magdalena Wasilewska- specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach
• Katarzyna Zeh- psycholog Gimnazjum w Komornikach


Do zadań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy:

• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mającym na celu zapobieganie temu zjawisku
• diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach
• rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
• monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagrożenie występowania przemocy oraz rodzin, w których dochodzi do przemocy
• prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań wobec rodzin,
w których istnieje problem przemocy

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
Magdalena Ferenc


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach. ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki, tel. (61)810-82-93, faks (61)810-89-73

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji