Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

CZYM JEST PRZEMOC W RODZINIE?

2013-01-25

PRZEMOC W RODZINIE TO KAŻDE ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁY DZIAŁANIE LUB ZANIECHANIE DZIAŁANIA WOBEC OSOBY BLISKIEJ, NARUSZAJĄCE JEJ PRAWA I DOBRA OSOBISTE ORAZ POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY PSYCHICZNE, FIZYCZNE LUB MATERIALNE.

Jak wykazują badania- osobami stosującymi przemoc w rodzinie najczęściej są mężczyźni ale również występuje ona w zachowaniu kobiet, jak i dorastających dzieci.

Posługując się w dalszej części tekstu określeniem sprawca przemocy, będę miała na uwadze wszystkich możliwych potencjalnych sprawców przemocy.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

•jest intencjonalna- jest zamierzonym, świadomym działaniem sprawcy i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie sobie osoby krzywdzonej,
•siły są nierównomierne- w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą, osoba krzywdzona jest słabsza a sprawca silniejszy,
•narusza prawa i dobra osobiste- sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa osoby przez niego krzywdzonej (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itp.),
•powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie osoby przez siebie krzywdzonej na poważne szkody, doświadczanie bólu i cierpienia, sprawia, że ma ona mniejszą zdolność do samoobrony.

I. Rodzaje i formy przemocy

1. Przemoc fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej

szarpanie, kopanie
popychanie, krępowanie ruchów
policzkowanie, ciągnięcie za włosy, duszenie
przypalanie papierosem, polewanie substancjami żrącymi
bicie ręką, pięścią, z użyciem przedmiotów
nie zapewnienie koniecznej pomocy medycznej, bezpieczeństwa

2. Przemoc psychiczna – naruszenie godności osobistej

poniżanie, wyśmiewanie
wyzywanie, ciągłe krytykowanie
oskarżenie, grożenie, szantażowanie
ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi
ograniczenie snu, pożywienia, schronienia
wmawianie choroby psychicznej

3. Przemoc seksualna – naruszenie intymności, gwałt
wymuszanie pożycia seksualnego
wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych
dotykanie miejsc intymnych bez zgody partnera
zmuszanie do współżycia z osobami trzecimi

4. Przemoc ekonomiczna – naruszenie własności

odmawianie pieniędzy na utrzymanie, odbieranie zarobionych pieniędzy
kontrolowanie wszystkich wydatków
zakazywanie podjęcia pracy zarobkowej
niszczenie rzeczy, kradzież, sprzedawanie wspólnych rzeczy bez uzgodnienia
zmuszanie do zaciągania kredytów
uniemożliwienie dostępu do mieszkania, kuchni, łazienki, itp.

II. Cykle przemocy w rodzinie

Na cykl przemocy składają się trzy następujące po sobie fazy: faza narastania napięcia, faza ostrej przemocy, faza miodowego miesiąca.

Faza narastania napięcia

Pierwsza faza charakteryzuje się narastającą ilością sytuacji konfliktowych oraz wyczuwalnie wzrastającym napięciem w związku. Partner stosujący przemoc staje się drażliwy i podirytowany. Każda sytuacja, czy zachowanie staje się dobrym pretekstem do krytyki, poniżania i wszczęcia awantury.

Może towarzyszyć temu większe spożycie alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających. W tej fazie osoba krzywdzona najczęściej chce załagodzić sytuację, przeprasza partnera za swoje zachowanie, stara się spełnić wszystkie życzenia. Żyje w napięciu, zastanawiając się, co może zrobić, aby nie doszło do wybuchu agresji, skrzywdzenia jej i dzieci. Czasem zdarza się, że osoba doznająca przemocy w pewnym momencie sama wywołuje awanturę, po to, żeby “mieć to już za sobą”.


Faza ostrej przemocy

W tej fazie następuje kumulacja i wybuch napięcia które narastało w partnerze stosującym przemoc. Zachowanie sprawcy staje się nieprzewidywalne, gwałtowne, często „wpada on w szał”. Każdy drobiazg może być powodem niebezpiecznych zachowań agresywnych, bicia, duszenia, kopania, czy agresji słownej.

W tym czasie nie ma znaczenia, jak bardzo osoba doznająca przemocy stara się uspokoić partnera, jak bardzo jest przepraszająca, miła, czy też biernie poddaje się stosowanej przemocy. Agresja sprawcy narasta. Po zakończeniu aktu przemocy osoba skrzywdzona jest oszołomiona, zdezorientowana, odczuwa przerażenie, wstyd i bezradność. Sprawca natomiast doznaje ulgi.

Faza miodowego miesiąca

Po wybuchu, gdy sprawca przemocy wyładował już swoje emocje stara się naprawić sytuację. Przeprasza partnerkę, żałuje swojego zachowania, obiecuje, że takie zdarzenie już się nie powtórzy, tłumaczy, nie wie, co się z nim stało, szuka zewnętrznych przyczyn swojego zachowania. W tej fazie partner okazuje skruchę, staje się opiekuńczy, ciepły, przynosi kwiaty. Pod wpływem tych zachowań partnerka zaczyna wierzyć, że to był tylko incydent, który już się nie powtórzy. Jeśli wcześniej partnerka złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, w tej fazie może wycofać się z działań prawnych, wierząc że sytuacja przemocy już się nie powtórzy.

Wraz z upływem czasu faza miodowego miesiąca mija i ponownie zaczyna się faza narastania napięcia do czasu aż dojdzie do fazy ostrej przemocy. Najczęściej zdarza się tak, że przemoc w następnym cyklu jest jeszcze dotkliwsza, gwałtowniejsza. Cykle takie mogą trwać przez wiele lat, przy czym skróceniu ulegają fazy miodowego miesiąca, a wydłużeniu, przy przebieraniu coraz bardziej dramatycznych form i rozmiarów, ulegają fazy napięcia i gwałtownej przemocy.

Po pewnym czasie faza miodowego miesiąca zanika całkowicie i pozostają tylko dwie fazy- narastania napięcia i ostrej przemocy.

III. Przemoc jest przestępstwem

1. Przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna i ekonomiczna oraz zaniedbanie popełnione na osobie najbliższej są przestępstwem ściganym przez prawo.

Art.207 Kodeksu Karnego

“( … ) Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (...) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy (…) do 12 lat.”


IV. Pomoc dla osób krzywdzonych, doznających przemocy
w rodzinie:

Każdy kto doświadcza przemocy może zgłosić się do odpowiednich instytucji takich jak:

Policja, Prokuratura, Sąd, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia
i prosić o pomoc.

Instytucje te mają obowiązek pomocy tej udzielić.

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się pomocy, w szczególności
w formie:

•poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego rodzinnego

•interwencji kryzysowej i wsparcia

•ochrony przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się z osobą

•zapewnienia, na żądanie osoby dotkniętej przemocą, bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

•badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia w tym przedmiocie.

Jeśli doświadczasz przemocy lub w otoczeniu obserwujesz zdarzenia przemocy domowej i nie wiesz, co robić, zgłoś się do:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach, ul. Stawna 7, tel. 61 8108293,
budynek Ośrodka Zdrowia w Komornikach, Wejście C, pok. Nr 1
lub do Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie, budynek Ośrodka Zdrowia w Komornikach,
Wejście C pok. Nr 6
Godziny otwarcia Punktu:
Czwartek- od 15:00 do 17:00 Tel.: 61 810 89 73


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach. ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki, tel. (61)810-82-93, faks (61)810-89-73

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji