Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Pierwsze spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

2012-02-29

W Sali Konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w dniu 27 września 2011r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołanie Zespołu jest obowiązkiem gminy.
Zespól został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki Jana Brody.
W skład dziesięcioosobowego Zespołu weszli przedstawiciele instytucji, których kompetencje obejmują m. in. pomoc osobom indywidualnym i rodzinom dotkniętym problemem przemocy.
Są to następujące instytucje: Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Straż Gminna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd, placówki oświatowe i placówki ochrony zdrowia.

Zadaniem powołanego Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli instytucji zaproszonych do uczestnictwa w Zespole, wypracowywanie metod i form pomocy osobom indywidualnym i rodzinom doznającym przemocy, inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Jako przewodniczącą zespołu wybrano Magdalenę Ferenc, psychologa zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Komornikach oraz w Gminnym Punkcie Pomocy Ofiarom Przemocy. Zastępcą Przewodniczącej została Justyna Nowak -pedagog szkolny w Gimnazjum w Komornikach i członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a Sekretarzem- Ewelina Skrzypek- pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Komornikach.
Praca Zespołu Interdyscyplinarnego zasadzać się będzie na Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: „Zdrowa Rodzina Przeciwstawia się Przemocy”, promującym konstruktywne formy radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w których pojawia się przemoc. Program ten został zatwierdzony w dniu.. przez Radę Gminy Komorniki uchwałą nr w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Program będzie realizowany w szczególności przez:
• wprowadzanie procedury Niebieskiej Karty w pracy Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej
• pracę z rodzinami dotkniętymi przemocą metodą zespołów interdyscyplinarnych
• zapewnienie wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
• udzielanie poradnictwa socjalnego, psychologicznego, prawnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
• podejmowanie działań informacyjno- edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej
• organizowanie szkoleń dla specjalistów pracujących z rodziną metodą zespołów interdyscyplinarnych

Uczestnicy spotkania po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych uzyskiwanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przyjęli Regulamin prac Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych oraz zatwierdzili podstawowe wzory dokumentów niezbędnych w realizacji tejże pracy.

Podęli również dyskusję na temat współpracy z sędziami, izolowania sprawcy przemocy od ofiary przemocy, wycofywania zgłoszenia o przemocy osób krzywdzonych, bądź świadków przemocy, rozpoznawania przemocy u dzieci we współpracy z pracownikami służby zdrowia.

Wśród najistotniejszych kwestii do wypracowania przez Zespół ujęto zasady i procedury współpracy poszczególnych służb interweniujących
w sytuacji zaistnienia przemocy w rodzinie.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach. ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki, tel. (61)810-82-93, faks (61)810-89-73

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji