Aktualności


Ogłoszenie o naborze

2019-05-16

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dołączone pliki:


Nabór na stanowisko opiekuna - umowa zlecenie

2019-04-30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach zatrudni na stanowisko opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dołączone pliki:


Nabór na stanowisko opiekuna - umowa o pracę

2019-04-30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach zatrudni na stanowisko opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O NABORZE

2018-10-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach ogłasza nabór kandydatów na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Dołączone pliki:


PRZEMOC W RODZINIE A B C DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA GMINY KOMORNIKI

2018-06-29

W Gminie Komorniki od 2011r. funkcjonuje Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Oświaty, Sądu, Prokuratury i Ochrony Zdrowia. Wspólnymi siłami podmioty te realizują zadania mające na celu ochronę osób doznających przemocy ze strony bliskich.
Z naszych obserwacji wynika, że mieszkańcy Gminy Komorniki, w obliczu doznawanej przemocy w rodzinie niejednokrotnie zwracają się o wsparcie do pracowników ochrony zdrowia. Przedstawiciele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprosili zatem do ścisłej współpracy: lekarzy rodzinnych, pediatrów, ginekologa, pielęgniarki i położne zatrudnione w naszej Gminie.

czytaj całość publikacji "PRZEMOC W RODZINIE A B C DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA GMINY KOMORNIKI"

Dołączone pliki:


Program „Dobry Start”

2018-06-13

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.

• Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
UWAGA! 300 zł. nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne(tzw. „Zerówka”) w szkole lub przedszkolu.

Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód!

czytaj całość publikacji "Program „Dobry Start”"


Program "Dobry start" dla ucznia

2018-06-12

logo

Dołączone pliki:


BEZPIECZNY SENIOR W GMINIE KOMORNIKI

2018-05-14

Przemoc narusza Twoje prawa

To Ty decydujesz o swoim życiu i zdrowiu


O przemocy w rodzinie mówimy wtedy, kiedy ktoś z bliskich zaczyna Ciebie: poniżać, obrażać, wyzywać, wyśmiewać, używać siły, by osiągnąć swoje cele, by decydować za Ciebie i kontrolować Twoje życie.

Może się zdarzyć, że jesteś szturchany, popychany, bity, co wiąże się z przeżywaniem nie tylko bólu fizycznego, ale i psychicznego. Przemoc wobec Ciebie ma miejsce również w sytuacjach karmienia z użyciem siły lub pozbawienia jedzenia, nieudzielania koniecznej pomocy medycznej, zaniedbywania czynności pielęgnacyjnych, ograniczania dostępu do wspólnych pomieszczeń, zamykania samotnie w domu lub jednym pomieszczeniu.

czytaj całość publikacji "BEZPIECZNY SENIOR W GMINIE KOMORNIKI"

Dołączona galeria:

BEZPIECZNY SENIOR W GMINIE KOMORNIKIBEZPIECZNY SENIOR W GMINIE KOMORNIKI

Dołączone pliki:


Fundacja ORCHidea ogłasza nabór do projektu

2017-09-15

AKTYWNA NEUROREHABILITACJA DOMOWA I STACJONARNA

Dołączone pliki:


500 +

2017-07-25

logo

Dołączone pliki:


Uwaga !!! TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !!!

2017-07-24

1. Wnioski na świadczenie wychowawcze- ,,500+’’ można składać począwszy od dnia 01 sierpnia 2017r. do dnia 31 października 2017r., żeby zachować ciągłość wypłacania świadczenia. Obecnie świadczenie ,,500+’’ przyznane jest do dnia 30-09-2017r. i decyzje wygasną z mocy ustawy. Prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres ustalane będzie od dnia 1 października 2017r. do dnia 30 września 2018r.

2. Wnioski na fundusz alimentacyjny przyjmowane będą od dnia 01 sierpnia 2017r. W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 października 2017r., zostanie zachowana płynność wypłacania świadczenia. Okres zasiłkowy w przypadku Funduszu Alimentacyjnego trwa od dnia 01 października 2017r. do dnia 30 września 2018r.

3. Wnioski dotyczące zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami składamy również od dnia 01 sierpnia 2017r. do dnia 30 listopada 2017r., wtedy będzie zachowana ciągłość pobierania zasiłku rodzinnego. Okres zasiłkowy w przypadku świadczeń rodzinnych trwa od dnia 01 listopada 2017r. do dnia 31 października 2018r.

Przy wyżej wymienionych świadczeniach głównym kryterium przyznania świadczeń jest wysokość dochodów przypadających na członka rodziny za 2016r. z uwzględnieniem do chwili obecnej. W związku z powyższym, jeśli nastąpiła utrata dochodu lub uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, należy przedstawić dokumenty potwierdzające ten fakt.

Wnioski o świadczenia rodzinne, alimentacyjne można składać osobiście w budynku Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1 pokój 15 i 16 lub przesłać wypełniony formularz na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach, ul. Stawna 7.

Natomiast wnioski o świadczenia wychowawcze „500 plus” można również złożyć przez internet, między innymi za pośrednictwem bankowości elektronicznej i e PUAP.

Druki zostaną zamieszczone na stronie internetowej OPS po podpisaniu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów!!


Nabór na stanowisko asystenta rodziny

2017-05-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach poszukuje pracownika na stanowisko asystenta rodziny na zastępstwo.

Dołączone pliki:


Nabór na stanowisko opiekuna

2017-05-09

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach zatrudni na stanowisko opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej

Dołączone pliki:


Nabór na stanowisko opiekuna

2016-04-14

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach zatrudni na stanowisko opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dołączone pliki:


REALIZACJA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W GMINIE KOMORNIKI

2016-03-12

logo

Informujemy, że świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500+” będzie realizowane od 1 kwietnia 2016r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach.

UWAGA: z dniem 1 kwietnia miejscem realizacji świadczeń:
- wychowawczego
- rodzinnych
- z funduszu alimentacyjnego

będzie Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok. 16 i 15, w godzinach pracy urzędu, tj.:

- poniedziałek: 8.30 – 16.30
- wtorek-piątek: 7.15 – 15.15.


W gminie Komorniki na pobyt stały zameldowanych jest 6.798 dzieci w wieku 0-18 lat. Szacujemy, że świadczeniem wychowawczym będzie objętych ponad 4.700 z nich. Łączna liczba rodzin (czyli spodziewanych wniosków, które wpłyną do urzędu) to ok. 2500.

Najwięcej rodzin objętych Programem „Rodzina 500+” mieszka w Plewiskach i Komornikach. Dlatego w tych miejscowościach zorganizowane będą punkty, w których wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można złożyć w soboty:

PUNKT PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW - PLEWISKA

w Domu Kultury „Remiza”, przy ul. Grunwaldzkiej 585 (wejście od ul. Stawnej)
w godz. 8.00-13.00 w następujące soboty kwietnia:
02.04.2016, 09.04.2016, 16.04.2016


oraz

PUNKT PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW – KOMORNIKI

Urząd Gminy, ul. Stawna 1 w godz. 8.00 – 13.00
w następujące soboty kwietnia: 02.04.2016, 09.04.2016

Wniosek i formalności nabywania świadczeń


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) będą mogli złożyć rodzice, jeden rodzic, opiekunowie prawni lub osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem. Dokumenty będzie można składać w urzędzie gminy lub miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o świadczenie.

Wniosek zawiera:

- Dane osoby starającej się o świadczenie (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL wymagany jest numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).
- Dane dzieci będących pod opieką osoby składającej wniosek (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, stan cywilny).

Do wniosku 500+ należy dołączyć:

- Zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu.
- Zaświadczenia o innych dochodach.
- Oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym.
- Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego.
- Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego).

Zaświadczenia i dokumenty dotyczące wynagrodzenia należy dołączyć tylko w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko.

Gdy organy właściwe do weryfikacji wniosków będą miały wątpliwości co do złożonych dokumentów mogą przeprowadzić wywiad.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

500 zł z tytułu świadczenia to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Strona internetowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru

2016-03-09

dot. naboru na dwa stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych

Dołączone pliki:


Nabór na dwa stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych

2016-02-15

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na dwa stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych.

Dołączone pliki:


Sprostowanie

2015-11-03

Sprostowanie!
Szanowni Państwo!
W ostatnim numerze Nowin Komornickich ukazała się informacja dot. Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci (19 listopada) oraz informacja o Powszechnym Dniu Dziecka ustanowionym przez ONZ w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka i Konwencji Praw Dziecka (20 listopada).

czytaj całość publikacji "Sprostowanie"

Dołączone pliki:


Oferta pracy – pracownik socjalny

2015-07-23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach poszukuje kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny na zastępstwo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Komornikach. Stanowisko pracy: Pracownik Socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Komornikach – 1 etat na zastępstwo. Oferta oraz kwestionariusz - w załączeniu.

Dołączone pliki:


KONKURS FOTOGRAFICZNY „WYCHOWUJĘ I SZANUJĘ”

2015-06-23

SZANOWNI PAŃSTWO!
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW DZIECI W WIEKU ŻŁOBKOWYM I PRZEDSZKOLNYM ORAZ ICH RODZINY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM POD HASŁEM: ”WYCHOWUJĘ I SZANUJĘ”.
KONKURS JEST ORGANIZOWANY PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE GMINY KOMORNIKI (GZI). GZI JEST POMYSŁODAWCĄ I REALIZATOREM SPOŁECZNEJ KAMPANII PROFILAKTYCZNO- EDUKACYJNEJ: ”WYCHOWUJĘ I SZANUJĘ”, PROWADZONEJ OBECNIE W GMINIE KOMORNIKI.

czytaj całość publikacji "KONKURS FOTOGRAFICZNY „WYCHOWUJĘ I SZANUJĘ”"

Dołączona galeria:

KONKURS FOTOGRAFICZNY „WYCHOWUJĘ I SZANUJĘ”

Dołączone pliki:


I PO BIEGU!!!

2015-06-23

Wczoraj, mimo niepewnej pogody, odbył się nasz wspólny bieg - manifest. Wstrzeliliśmy się między spore zachmurzenie, a nagłą, aczkolwiek krótką ścianę deszczu. Nawet słońce wyszło na czas aktywności najmłodszych i ich rodziców. Była rozgrzewka, bieg, punkt regeneracyjny, były testy sportowe, jedzenie i atrakcje dla dzieci. Bieg GZI i festyn GKRPA za nami! A widok uśmiechniętych twarzy przedszkolaków i radosnych rodziców...bezcenny!!!!

Dołączona galeria:

I PO BIEGU!!!I PO BIEGU!!!I PO BIEGU!!!I PO BIEGU!!!I PO BIEGU!!!

pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


  Pomoc

  2015-06-22

  PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

  Doznajesz przemocy ze strony bliskich?
  Jesteś świadkiem stosowania przemocy wobec innych osób?
  Podejmij działanie.

  ZGŁOŚ SIĘ DO:

  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W Komornikach 61 8 108 973
  KOMISARIATU POLICJI W KOMORNIKACH 61 8414 890; 601 799 114

  Lub
  PSYCHOLOGA SZKONEGO
  PEDAGOGA SZKOLNEGO
  LEKARZA
  PRZEDSTAWICIELA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


  O kampanii w radiu.

  2015-06-21

  Dnia 5.06.15r. odbyła się rozmowa - wywiad dla radia Blue FM z członkami zespołu GZI. Rozmowę prowadziła p. Magdalena Sobczak. W materiale znajdziecie sporo o założeniach kampanii, jej akcjach, no i promocję biegu. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy załączonej w pliku.

  Dołączone pliki:


  "BIEGNIJMY RAZEM"!!!

  2015-06-09

  Bieg dla przedszkolaków i rodziców
  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Gminy Komorniki wraz z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje BIEG dla przedszkolaków z terenu Gminy Komorniki.

  czytaj całość publikacji ""BIEGNIJMY RAZEM"!!!"

  Dołączona galeria:

  Plakat biegu

  Dołączone pliki:


  Procedura Niebieskie Karty

  2015-05-30

  Tomasz Majewski w dniach 21 i 22 maja 2015r. w ramach Gminnej Kampanii Profilaktycznej „Wychowuję i Szanuję” zrealizował szkolenie dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nt. „Strategii postępowania wobec osób doznających przemocy w rodzinie.” W szkoleniu uczestniczyli również pracownicy socjalni OPS w Komornikach, funkcjonariusze Policji KP w Komornikach, członkowie GKRPA oraz psycholodzy i pedagodzy szkolni. Nasz gość spotkał się również z nauczycielami przedszkoli naszej Gminy, przybliżając im zagadnienie procedury Niebieskie Karty.

  czytaj całość publikacji "Procedura Niebieskie Karty"

  Dołączona galeria:

  Procedura Niebieskie KartyProcedura Niebieskie Karty

   Kolejne spotkanie otwarte!!!

   2015-05-25

   Zapraszamy na spotkanie dla wszystkich zainteresowanych doskonaleniem umiejętności komunikowania się, porozumiewania bez przemocy. Spotkanie poprowadzi p. Agnieszka Pietlicka.

   czytaj całość publikacji "Kolejne spotkanie otwarte!!!"

   Dołączona galeria:

   Kolejne spotkanie otwarte!!!

   Dołączone pliki:


   Jesteśmy na FACEBOOKU

   2015-05-05

   Dla facebookowiczów i fanów lajków.

   https://www.facebook.com/pages/Gzi-Komorniki/1584971905096458


   Sędzia Anna Maria Wesołowska w Komornikach

   2015-04-30

   Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską zorganizowała Szkoła Podstawowa w Komornikach. Adresatów spotkania było wielu. Najpierw w grupach wiekowych dla dzieci, potem młodzieży, a na końcu dla wszystkich zainteresowanych dorosłych.

   czytaj całość publikacji "Sędzia Anna Maria Wesołowska w Komornikach"

   Dołączona galeria:

   Sędzia Anna Maria Wesołowska w Komornikach

    Artykuły w Nowinach Komornickich

    2015-04-25

    Co miesiąc w Nowinach Komornickich pojawiać się będą artykuły związane z wychowaniem, dziećmi, przemocą. Zapraszamy do lektury. Artykuły dostępne są online. Oto linki do marcowego (str. 18-19) i kwietniowego numeru Nowin (str. 21).
    http://www.komorniki.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=1&artykul=907&ark=202&akcja=artykul

    http://www.komorniki.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=1&artykul=927&ark=202&akcja=artykul


    Spotkanie z Dyrektorami gminnych przedszkoli i żłobków.

    2015-04-03

    W marcu bieżącego roku w ramach Kampanii odbyło się spotkanie z dyrektorami przedszkoli i żłobków, na których zostały omówione cele i założenia Kampanii. Dyrektorzy przedszkoli i żłobków chętnie zaangażowali się w udział w Kampanii.

    Dołączone pliki:


    Kampania

    2015-04-02

    GZI w Komornikach działa już od kilku lat. W ramach swoich zadań GZI realizuje wsparcie rodzin i ich członków dotkniętych przemocą, podejmuje odpowiednie interwencje i kładzie nacisk na profilaktykę. W tym obszarze podjęte zostały przez zespół prace nad lokalną kampanią społeczną \"Wychowuję i szanuję\".

    czytaj całość publikacji "Kampania "

    Dołączona galeria:

    Kampania 

     Składanie wniosków

     2014-09-09

     Informujemy, że wnioski o fundusz alimentacyjny na okres świadczeniowy 2014/2015 można składać od 1 sierpnia 2014r.

     Wnioski o zasiłek rodzinny na okres świadczeniowy 2014/2015 można składać od 1 września 2014r.

     Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 należy składać od 1 września 2014r. do 15 września 2014r.


     Widzisz przemoc – reaguj!!

     2013-12-26

     APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY KOMORNIKI!!!!

     REAGUJ NA PRZEMOC - MASZ PRAWO I OBYWATELSKI OBOWIĄZEK!


     Jeśli doświadczasz przemocy lub w otoczeniu obserwujesz zdarzenia przemocy domowej, widzisz czy choćby podejrzewasz, że ktoś bije lub zaniedbuje dziecko, dorosłego członka rodziny –

     NIE WAHAJ SIĘ – REAGUJ!!!


     Jeżeli podejrzewasz, że:
     - dziecko doznaje przemocy fizycznej i/lub psychicznej,
     - dziecko jest zaniedbywane, m.in. niedożywione, brudno ubrane, zaniedbane medycznie, nie ma zapewnionej opieki i nadzoru,
     - dziecko jest wykorzystywane seksualnie,
     - w domu jest osoba starsza, nad którą znęcają się domownicy,
     - osoba dorosła doznaje przemocy ze strony innych członków rodziny

     Dzwoń pod numery alarmowe: 997 lub 112

     Albo zgłoś się do lokalnych instytucji:

     Komisariatu Policji w Komornikach, ul. Stawna 5, tel. 61841 48 90, 601 799 114

     Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach, ul. Stawna 7, tel. 61 8108293,
     (budynek Ośrodka Zdrowia w Komornikach, Wejście C, pok. Nr 1 lub 6)

     Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Doznających Przemocy
     w Rodzinie (budynek Ośrodka Zdrowia w Komornikach, Wejście C pok. Nr 6)
     Godziny otwarcia Punktu:
     Czwartek- od 15:00 do 17:00 tel.: 61 810 89 73


     Ujawnienie problemu przemocy w rodzinie wymaga ogromnego wysiłku i odwagi. Jest to zazwyczaj początek trudnej drogi. Jednakże milczenie w kwestiach przemocy, jej ukrywanie jest aktem godzenia się na nią i nieuchronnie skutkuje eskalacją problemu.

     PAMIĘTAJ, PRZEMOC KARMI SIĘ MILCZENIEM!     Telefony zaufania


     800 12 12 12
     DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
     czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 20.00
     bezpłatny z telefonów stacjonarnych i Orange oraz ze strony internetowej, w pozostałych godzinach można przedstawić problem i zostawić numer telefonu i oczekiwać telefonu zwrotnego

     116 111
     BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
     czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 20.00

     800 112 800
     „TELEFON NADZIEI” DLA KOBIET W CIĄŻY I MATEK W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

     czynny: pn.-pt. 15.00-7.00, sobota, niedziela, święta całą dobę
     bezpłatny

     800 100 100
     TELEFON ZAUFANIA dla dzieci w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie helpline.org.pl
     czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 18.00
     bezpłatny, można także dzwonić przez Skype, rozmawiać na czacie lub wysłać maila: helpline@helpline.org.pl

     801 120 012
     Niebieska Linia.
     To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie lub mają informacje o osobach doświadczających takiej przemocy w swoich domach. Połączenie z numerem 801 12 00 02 jest płatne tylko za pierwszy impuls, wg stawek operatora. Linia jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8 do 22 oraz w niedziele i święta w godzinach od 8 do 16.
     Bezpłatny

     618141717
     TELEFON „NIEBIESKA LINIA” STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
     czynny od poniedziałku do soboty 10.00 – 22.00, w niedziele i święta 8.00 – 16.00
     wszystkie dni w roku, całodobowy
     płatny

     Dołączone pliki:


     Akcja „Wyprawka szkolna” – dla potrzebujących dzieci

     2013-07-30

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach organizuje zbiórkę artykułów szkolnych typu: zeszyty, bloki, kredki, długopisy, farby, pisaki, kleje, piórniki, plecaki itp. (z wyłączeniem podręczników szkolnych). Osoby, które chciałaby wspomóc akcję są proszone, o przekazywanie tylko NOWYCH artykułów.
     Miejsce zbiórki wyznaczono w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Stawnej 7 w Komornikach, pokój nr 1, tel. 61 8108 293.
     w godzinach
     Poniedziałek 8.00 – 16.00
     Wtorek – Piątek 7.00 – 15.00

     Z góry dziękujemy za okazaną pomoc. Wszystkie artykuły zostaną przekazane dla najuboższych dzieci z terenu Gminy Komorniki.

     Z poważaniem
     Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
     w Komornikach.


     Oferta pracy - Asystent rodziny

     2013-05-22

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach poszukuje pracownika na stanowisko asystenta rodziny.

     Dołączone pliki:


     Wykaz instytucji specjalistycznych - tu możesz uzyskać pomoc, gdy dotykają Cię: przemoc, uzależnienia, trudne sytuacje

     2013-01-31

     Każdy z nas może napotkać w życiu taki moment, gdy nieoczekiwanie będzie potrzebować wsparcia, czasem dla samego siebie, czasem dla kogoś bliskiego, niekiedy będzie to osoba, której po prostu chcemy pomóc. Warto pamiętać, że są takie miejsca, tacy specjaliści, do których można się udać i którzy wiedzą jak to zrobić.

     czytaj całość publikacji "Wykaz instytucji specjalistycznych - tu możesz uzyskać pomoc, gdy dotykają Cię: przemoc, uzależnienia, trudne sytuacje"

     Dołączone pliki:


     Wspieranie osób doznających przemocy

     2013-01-26

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach realizuje działania zmierzające do zintensyfikowania pracy socjalnej z osobami dotkniętymi przemocą domową. Ponadto w naszej Gminie funkcjonuje Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Do punktu może udać się każda osoba doświadczająca przemocy, jak i osoba będąca świadkiem przemocy. Pracownik Punktu udziela porad osobiście, nieodpłatnie, z zagwarantowaniem anonimowości.

     czytaj całość publikacji "Wspieranie osób doznających przemocy "


     CZYM JEST PRZEMOC W RODZINIE?

     2013-01-25

     PRZEMOC W RODZINIE TO KAŻDE ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁY DZIAŁANIE LUB ZANIECHANIE DZIAŁANIA WOBEC OSOBY BLISKIEJ, NARUSZAJĄCE JEJ PRAWA I DOBRA OSOBISTE ORAZ POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY PSYCHICZNE, FIZYCZNE LUB MATERIALNE.

     czytaj całość publikacji "CZYM JEST PRZEMOC W RODZINIE?"


     Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

     2012-09-14

     Od dnia 1 września 2012 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 do 31 października 2013.

     czytaj całość publikacji "Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy"


     Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

     2012-09-14

     Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

     czytaj całość publikacji "Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r."


     Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r.

     2012-09-13

     Dnia 17 lipca 2012 r. opublikowano Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r.).

     czytaj całość publikacji "Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r."


     Apel o pomoc

     2012-06-28

     Apel do mieszkańców Gminy Komorniki !!!
     Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach apeluje o pomoc w uzyskaniu lodówki dla rodziny znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Sprawa jest pilna i nagląca.

     czytaj całość publikacji "Apel o pomoc"


     Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

     2012-05-21

     Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

     czytaj całość publikacji "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne."

     Dołączone pliki:


     Pierwsze spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

     2012-02-29

     W Sali Konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w dniu 27 września 2011r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach.

     czytaj całość publikacji "Pierwsze spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego"


     Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

     2012-01-06

     Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

     czytaj całość publikacji "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"

     Dołączone pliki:


     przejdź do góry...

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach. ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki, tel. (61)810-82-93, faks (61)810-89-73

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji